Dmitri Dmitriyevich Shostakovich (1906 - 1975)

Japanese version is here.Google

 • alt.fan.shostakovich
 • FAQ: alt.fan.shostakovich
 • The Shostakovich Recording Register

  ??? (Since 2 Sept., 2002)

  © Copyright 2008 Yosuke Kudo All rights reserved.

  Yosuke Kudo ()

  Last Modified 20 Nov., 2008